Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

IEYHO Isıklar Enerji hisse yorum haber analiz

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • IEYHO Isıklar Enerji hisse yorum haber analiz

  ıeyho hisse yorum ,ıeyho hisse haber,ıeyho hisse analiz,
  ıeyho hisse beklenti,ıeyho hisse bilanço,ıeyho hisse tüyo,ıeyho canlı borsa,ıeyho hisse kar,ıeyho hisse yorum 2013. • #2

  Yorum Yap


  • #3
   EK AÇIKLAMALAR:

   Metemteks A.Ş.'nin 07.06.2010 tarihinde saat 15:30 'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

   Şirketimizin 31.12.2009 tarihli bilançodan hesaplanan bilanço açığının (geçmiş yıl zararları artı dönem zararı) kapatılması amacıyla, payların nominal değerin altında işlem görmesi nedeniyle, SPK'ca tanınan olanak çerçevesinde, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ve aynı tutarda sermaye artırımına gidilmesine ve buna ilişkin olarak gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

   Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

   Yorum Yap


   • #4
    AÇIKLAMA:

    Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

    Metemteks A.Ş.'nin 07.06.2010 tarihinde saat 15:30 'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

    1) Şirketimizin 31.12.2009 tarihli bilançodan hesaplanan bilanço açığının (geçmiş yıl zararları artı dönem zararı) kapatılması amacıyla, payların nominal değerin altında işlem görmesi nedeniyle, SPK'ca tanınan olanak çerçevesinde, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ve aynı tutarda sermaye artırımına gidilmesine ve buna ilişkin olarak gerekli işlemlerin başlatılmasına,

    2) Metemteks A.Ş.'nin ticaret unvanının ağırlıklı olarak faaliyetin enerji yatırımlarına kaydırılması nedeniyle Metem Enerji San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirilmesine,

    karar vermiştir.


    Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

    Yorum Yap


    • #5

     Yorum Yap


     • #6

      Yorum Yap


      • #7
       Ahır büyük olmayla inek süt vermez.
       "umutsarı"


       "Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor.
       Vernon Law"

       Yorum Yap


       • #8
        ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
        METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.12.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
        TOPLANTI TUTANAĞI


        METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 29.11.2010 tarihinde yapılan, Olağanüstü genel kurul toplantısı ana sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen kanuni toplantı nisabının (TTK 372) mevcut olmaması nedeniyle nisapsızlıktan tehir edilmiştir. Bu kere TTK 368 göre aşağıdaki aynı gündemle 17.12.2010 saat 10.00' da, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.12.2010 tarih ve 74187 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri MEHMET ORAL gözetiminde toplanılmıştır.

        Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.12.2010 tarih ve 7699 sayılı nüshasında, 02.12.2010 tarihli Güneş Gazetesi, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi' nin 02.12.2010 tarih ve 11618 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve 4 adet 02.12.2010 tarihinde elden teslim mektup ile süresi içinde yapılmıştır. Gündemi bildirilmesi suretiyle bildirimde bulunulmuştur.

        Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 25.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisse, sermayeye karşılık 4.777,971,70 adet hissenin temsilen, 80.353,73 adet hissenin asaleten, ve 22.796,40 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 4.881.121,83 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Emre CAN tarafından açılanarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

        1-Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Recep Emre CAN' ın Oy Toplayıcı' lığa Serdar Nuri ESER' in ve Katipliğe Bünyamin ŞAHİN' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

        2-Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

        3- Esas sözleşmenin Şirket Unvanına ilişkin 2.Maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu' nun 08.10.2010 tarih ve 10091 sayılı yazısına istinaden, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün' n de B.14.0.İTG.0.10.00.01./351-01-18736-143300-6202 sayılı dosya numaralı ve 26/11/2010 tarih ve 6202 sayılı yazı ile TTK 386. maddesine göre alınan izinler çerçevesinde, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

        ESKİ METİN
        ŞİRKETİN ÜNVANI
        MADDE 2
        Şirketin Ünvanı "Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olup bu mukavelede "Şirket" olarak geçecektir.
        YENİ METİN
        ŞİRKET ÜNVANI
        MADDE 2
        Şirketin Ünvanı " Metem Enerji Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olup bu mukavelede " Şirket" olarak geçecektir.

        4-Esas Sözleşmenin 6. Maddesi Şirketin Sermayesi Sermaye Payları ve Hisse Senetleri maddesinde şirket Kayıtlı Sermayesinin 25.000.000-TL' den 50.000.000-TL' çıkartılmasına ilişkin tadil işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2010 tarih ve 11681 sayılı yazısına istinaden, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün'de B.14.0.İTG.0.10.00.01./351-01-18736-143300-6202 sayılı dosya numaralı ve 26/11/2010 tarih ve 6202 sayılı yazı ile TTK 386. maddesine göre alınan izinler çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.


        Eski Şekil
        Madde 6
        Şirket'in Sermayesi, Sermaye Payları ve Hisse Senetleri
        Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/02/2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

        Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.000.000 (Yirmibeştrilyon) TL dir. Her biri 1000 (bin) TL itibari değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet hisseye ayrılmıştır.
        Şirketin sermayesi 3.675.000.000.000(Üçtrilyonaltıyüzyetmişbeşmilyar) Türk Lirasıdır. Bu 3.675.000.000.000 TL çıkarılmış sermayenin 642.138.988.641 TL'si yeniden değerleme değer artış fonundan, 99.000.000.000 TL'si olağanüstü yedek akçelerden sermayeye ilave edilmiştir.

        Bu sermaye her biri 1000 Türk Lirası nominal değerde 3.675.000.000 hisseye ayrılmış olup bunlardan 562.275.000 adedi nama yazılı (A) grubu, 3.112.725.000 adedi hamiline yazılı (B) grubu hisselerdir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
        Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur
        Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senetleri çıkarmaya ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin yeni, pay alma haklarını kısıtlamaya yetkilidir. Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli küpürler halinde bastırabilir. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

        Yeni Şekil
        Madde 6
        Şirket'in Sermayesi

        Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/02/2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

        Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (ellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır.

        Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

        Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) TL iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 23.08.2010 tarihli Bilirkişi Raporu ile 02.11.2010 tarihli Bilirkişi Ek Raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 5.000.000 (Beşmilyon) TL 'ye azaltılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.000.000 (Beşmilyon) TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 5.000.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 512.345 adedi (A) grubu nama yazılı, 4.487.655 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

        Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur

        Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

        Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

        İşbu ana sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

        Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

        (A) grubu paylar işbu Ana Sözleşmenin 14. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

        Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.        5-Şirket Paylarının nominal bedeli ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2010 tarih ve 11681 sayılı yazısına istinaden, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün' n de B.14.0.İTG.0.10.00.01./351-01-18736-143300-6202 sayılı dosya numaralı ve 26/11/2010 tarih ve 6202 sayılı yazı ile TTK 386. maddesine göre alınan izinler çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesine Geçici Madde eklenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

        Geçici madde

        Eski Şekil
        yok

        Yeni Şekil

        Payların nominal değeri 1.000,- (eski)TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-(eski)TL'lik 1000 adet pay karşılığında 1 TL nominal değerli pay verilmiştir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

        İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

        6-Sermaye Piyasası Kurul' nun "Halka Açık Anonim Ortaklarda Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ve Artırımı" hakkında duyurusu çerçevesinde şirket sermayesinin azaltımı ve artırımının ilişkin Şirketin 25.000.000 TL'lik ödenmiş sermayemizin geçmiş yıllar birikmiş zararların mahsubu amacıyla %80 oranında 20.000.000-TL tutarında azaltılarak, 5.000.000 TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak %400 bedelli artırım ile yeniden 25.000.000 TL'ye yükseltilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.11.2010 tarih ve 11681 sayılı yazısına istinaden, alınmış olan izinler çerçevesinde oy birliğiyle kabul edilmiştir.

        7-Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.
        Aradığın şeyin değeri ararken verdiğin emek kadardır...
        .................................................. .................................................. ....
        ÖNÜNÜ GÖREMEYENİN İLERİYİ GÖRME ŞANSI YOKTUR...

        @cutehoooo

        levye hayat karartmaz hayat kurtarır

        Yorum Yap


        • #9
         Ahır büyük olmayla inek süt vermez.
         "umutsarı"


         "Tecrübe çok acımasız bir öğretmen; önce sınavı yapıyor, dersi sonra öğretiyor.
         Vernon Law"

         Yorum Yap


         • #10
          METEM ENERJİ VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. / MTEKS [] 13.04.2011 18:36:03
          Özel Durum Açıklaması (Genel)          Ortaklığın Adresi : Çubuklu Mh.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 kavacık Beykoz İstanbul
          Telefon ve Faks No. : 0216 5370085 - 0216 5370088
          Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 5370085 - 0216 5370088
          Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
          Özet Bilgi : Çağrı Süresinin Sona ermesi

          AÇIKLAMA:
          Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
          Metem Enerji ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş'nin 25.000.000 TL sermayesinin % 10,25'ni temsil eden 2.561.724,90 TL nominal bedelli imtiyazlı (yönetim ve denetim kurulu seçiminde) A Grubu ve % 8,86'sını temsil eden 2.216.243,21 TL nominal bedelli B Grubu hisselerinin Işıklar Holding tarafından satın alınması sonucunda SPK'nın 25.03.2011 tarihli ve 589/2372 sayılı izin yazısı ile Bizim Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla 31 Mart 2011 - 13 Nisan 2011 tarihleri arasında çağrı işlemi gerçekleştirilmiş olup 13 Nisan 2011 tarihi itibariyle çağrı işlemi tamamlanmıştır. Çağrı süresince çağrıya karşılık veren pay sahibi olmamıştır.
          13 Nisan 2011 itibariyle ortaklık yapımız ekte yer almakta olup çağrı öncesi ve sonrasında ortaklık yapımızda ve yönetim yapımızda değişiklik olmamıştır.

          Saygılarımızla,


          Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
          Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


          Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
          Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


          Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

          Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
          hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
          hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.          http://hisseanaliznet.blogspot.com
          https://twitter.com/hisseanaliznet
          Hisseanaliz Net | Facebook

          Yorum Yap


          • #11
           Metem Enerji 1 milyon TL sermaye ile yeni kurulan Metemteks Sentetik İplik A.Ş.’ye %99.9 oranında iştirak ediyor. ****
           Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


           Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
           Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


           Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

           Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
           hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
           hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.           http://hisseanaliznet.blogspot.com
           https://twitter.com/hisseanaliznet
           Hisseanaliz Net | Facebook

           Yorum Yap


           • #12
            Metem, bnd elektrık'ın tumune sahıp oldu- basın acıklaması
            kurulustan konuya ılıskın yapılan basın acıklaması asagıda bulunuyor.
            " ısıklar holdıng bunyesınde yer alan metem enerjı, yuzde 33'une sahıp oldugu bnd
            elektrık uretım'dekı payını 7 mılyon 598 bın dolar nakıt odeme yaparak yuzde
            98.7'ye cıkardı. Bnd elektrık; ordu, gumushane ve adana osmanıye'dekı
            hıdroelektrık santrallerının ınsaatına bu yıl baslayacak.

            ımkb 100
            sırketlerınden metem tekstıl ve enerjı, bnd elektrık'tekı payını yuzde 98.7'ye
            yukselttı. Subat 2011'de ısıklar holdıng tarafından kontrol hıssesı satın
            alınan metem tekstıl ve enerjı, onumuzdekı donemde hıdroelektrık santrallerle
            buyumeyı hedeflıyor. Bnd elektrık'ın ordu, gumushane ve osmanıye'de kurulu
            hıdroelektrık santrallerı ınsaatları bu yıl baslayıp 2012 yılında devreye
            alınması hedeflenıyor "

            -matrıks-
            PİYASA EN BÜYÜKTÜR ONA AĞALIK SÖKMEZ....... XANTHOS

            YÜKSELEN TREND VARSA DİRENÇ YOKTUR ........ UMUT SARI

            Yorum Yap


            • #13
             KAP : METEM ENERJI VE TEKSTIL SANAYI TICARET A.S. / MTEKS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.06.2011 19:32:56

             KAP : METEM ENERJI VE TEKSTIL SANAYI TICARET A.S. / MTEKS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.06.2011 19:32:56
             OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
             ---------------------------------------------------------------------------------------------

             ORTAKLIGIN ADRESI : ORHAN VELI KANIK CADDESI, YAKUT SOKAK, ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 PK:34810 KAVACIK-BEYKOZ / ISTANBUL
             TELEFON VE FAKS NO. : 0216 537 00 85 0216 537 00 88
             ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216 537 00 85 0216 537 00 88
             YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
             OZET BILGI : SIRKET KURULUSUNA ILISKIN ON ANLASMA

             ---------------------------------------------------------------------------------------------
             ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

             SIRKETIMIZ, 01.06.2011 TARIHINDE, IRAK'DA ELEKTRIK URETIMI KONULARINDA FAALIYETTE BULUNMAK VE BU KONUDA LISANS / LISANSLAR ALMAK UZERE; INGILTERE'DE KURULU KARMA INVESTMENT AND TRADE LTD. ILE SERMAYESININ %65'I METEM ENERJI'YE , %35'I KARMA INVESTMENT'A AIT OLACAK SEKILDE IRAK MERKEZLI, METEMKAR ENERGY LTD. UNVANLI BIR SIRKET KURULMASI YONUNDE ISBIRLIGI ANLASMASI IMZALAMISTIR.
             KAMUOYUNUN BILGISINE SUNULUR.
             ---------------------------------------------------------------------------------------------

             BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
             http://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/B...ASPX?ID=158340
             PİYASA EN BÜYÜKTÜR ONA AĞALIK SÖKMEZ....... XANTHOS

             YÜKSELEN TREND VARSA DİRENÇ YOKTUR ........ UMUT SARI

             Yorum Yap


             • #14
              Metem, ırak'ta elektrık uretecek- basın acıklaması
              kurulustan konuya ılıskın yapılan basın acıklaması asagıda bulunuyor.
              " ısıklar holdıng bunyesınde yer alan metem enerjı ıle ıngılız karma ınvestment
              ortak olarak ırak'ta elektrık uretımıne baslıyor. ıkı sırket arasında, merkezı
              ırak'ta bulunacak ve yuzde 65'ı metem'e, yuzde 35'ı karma ınvestment'a aıt
              olacak metemkar energy ltd. ısımlı bır sırket kurulması ıcın ıs bırlıgı
              anlasması ımzalandı.

              ımkb 100 sırketlerınden metem tekstıl ve
              enerjı, merkezı ıngıltere'de yer alan karma ınvestment and trade ısımlı
              yatırımcı kurulusla ırak'ta elektrık uretmek uzere ortaklık kuruyor.


              Konuyla ılgılı olarak metem'den yapılan yazılı acıklamada, ortaklıgın yuzde
              65'ı metem'e, yuzde 35'ı karma'ya aıt olacak bır yapıda kurulacagı ve bunun
              ıcın ıs bırlıgı anlasmasının ımzalandıgı kaydedıldı. Kurulacak sırketın ısmı
              metemkar energy ltd. Olacak ve yalnızca ırak'ta elektrık uretımı ve lısans alma
              calısmalarına odaklanılacak.

              "
              -matrıks-
              PİYASA EN BÜYÜKTÜR ONA AĞALIK SÖKMEZ....... XANTHOS

              YÜKSELEN TREND VARSA DİRENÇ YOKTUR ........ UMUT SARI

              Yorum Yap


              • #15
               ısıklar enerjı'nın yuzde 99.99'u ısıklar holdıng bunyesınde yer alan metem enerjı'nın olacak
               kurulustan konuya ılıskın yapılan basın acıklaması asagıda bulunuyor.
               "enerjı sektorune yenı bır oyuncu katılıyor: ısıklarenerjı
               elektrıkenerjısı alım satımı yapmak uzere kurulacak ısıklar enerjı'nın yuzde
               99.99'u ısıklarholdıng bunyesınde yer alan metem enerjı'nın olacak. Toplam
               sermayesı 2 mılyontl olarak belırlenen ısıklar enerjı'ye, metem'ın 1 mılyon 999
               bın 995 tlsermaye ıle yuzde 99,99 hısse oranında ıstırak etmesıne karar
               verıldıgıacıklanıyor.
               ımkb 100 sırketlerınden metem tekstıl ve
               enerjı, ısıklar enerjı'nın yuzde 99.99'una sahıpolacak. Metem'den yapılan
               acıklamada toplam sermayesı 2 mılyon tl olarakbelırlenen ısıklar enerjı'ye 1
               mılyon 999 bın 995 tl sermaye ıle ıstırak edılmesının karara baglandıgı
               belırtıldı. ısıklar enerjı, elektrık tıcaretıyapacak."
               -matrıks-
               PİYASA EN BÜYÜKTÜR ONA AĞALIK SÖKMEZ....... XANTHOS

               YÜKSELEN TREND VARSA DİRENÇ YOKTUR ........ UMUT SARI

               Yorum Yap

               Neler Oluyor

               Çöküş

               Şu anda 1 çevrimiçi kullanıcı var. bunlardan 0 üye 1 ziyaretçidir.

               Şimdiye kadar aynı anda 36,579 kullanıcı 09-12-2021 tarihinde saat 16:11 içinde çevrimiçi oldu.

               Hazırlanıyor...
               X