Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

  ne anlayacagım bn bu takaslardan spek hangi kurumdan çalışıo bilmedikten sonra..

  Yorum Yap


  • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

   abiler bi çizgilerinizi harekete geçirin nolur yön ne taraf..........

   Yorum Yap


   • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

    ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. / ESCOM, 2014/6 Aylık [] 11.08.2014 19:18:10    Bağımsız Denetim Görüşü
    Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
    BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Sürekli Olumlu
    ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş
    1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
    KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA
    SINIRLI DENETİM RAPORU


    Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.
    Yönetim Kurulu'na

    Giriş

    1. Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin (Grup) ekte yer alan 30 Haziran 2014 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir.

    İşletme yönetiminin sorumluluğu

    2. Şirket yönetimi finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir..

    Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

    3. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

    İncelemenin Kapsamı

    4. İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.    Sonuç

    5. İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Escort Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan finansal raporlama standartları (Dipnot 2) çerçevesinde, doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

    Açıklayıcı Paragraf

    6. Şirket 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda; bağlı ortaklıkları (Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hariç) olan Teknoban Telekominikasyon Bilgera Yazılım A.Ş., T Bilgi Teknolojileri Kaynak ve Hizmet Yönetimi A.Ş., TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş., Unica Teknoloji Yönetim Danışmanlık ve Tic.A.Ş., Nar Teknoloji A.Ş., Escort Donanım Satış ve Pazarlama A.Ş. İnnoted Teknoloji A.Ş.,Teknoban Telekominikasyon Teknolojileri A.Ş. ve Turera Teknolojik Ürünler A.Ş.yi finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüne sahip olması sebebiyle tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmiş, Pavo Tasarım Üretim Elektronik Tic.A.Ş., Krom Yazılım A.Ş., ve Veriban Elektronik Veri İşleme ve Saklama Hizmetleri A.Ş.'yi ise finansal ve faaliyet politikaları üzerinde önemli bir etkiye sahip sahip olması sebebiyle özkaynak yöntemiyle konsolide edilmiştir.

    05.03.2014 tarihinde yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği (Sıra No: 13) ile 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resm Gazete'de yayımlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)'in Ek'inde yer alan "TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar" Standardında değişiklik yapmıştır. Söz konusu değişiklik yatırım işletmesinin belirli bağlı ortaklıklarının konsolide edilmesine ilişkin istisna getirmektedir. Şirket kendini Yatırım işletmesi olduğunu belirlemiş, yatırım işletmesinin belirli bağlı ortaklıklarının konsolide edilmesine ilişkin istisnadan yararlanarak söz konusu değişiklikle gelen 31. Paragrafa göre, "bağlı ortaklıktaki yatırımını TFRS 9'a göre gerçeğe uygun değer farkını k r veya zarara yansıtarak" ölçmüş olup, Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi B85E hükmüne göre (Yatırım işletmesi, kendisine veya diğer taraflara B85C-B85D paragraflarında belirtilen yatırımlarla ilgili hizmetler veya faaliyetler sunan bir bağlı ortaklığa sahip olması durumunda, bu bağlı ortaklığı 32 nci paragraf uyarınca konsolide eder.) tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide etmiştir.
    Karşılaştırmalı sunulan finansal tablolardaki geçmiş dönem tutarları muhasebe politikalarındaki değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenmiş olup, geçmiş dönemde, tam konsolidasyon ve özkaynak yöntemiyle konsolide edilen finansal yatırımlar TFRS 9'a göre gerçeğe uygun değer farkını k r veya zarara yansıtarak ölçmüştür.


    İstanbul, 11/ 08 / 2014    Hilmi KİRDAY
    Sorumlu Ortak Başdenetçi
    Değirmen Sok. Cemal Bey İş Merk. A Blok No:11 Kat:3 D: 11-14 Kozyatağı Kadıköy-İSTANBUL

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Finansal Durum Tablosu
    Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
    Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
    Dönem 30.06.2014 31.12.2013
    Raporlama Birimi TL TL
    V A R L I K L A R
    DÖNEN VARLIKLAR 1.770.517 3.328.264
    Nakit ve Nakit Benzerleri 53 182.417 2.211.128
    Finansal Yatırımlar 4 0 0
    Ticari Alacaklar 634.627 197.696
    - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 524.841 77.237
    - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 109.786 120.459
    Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
    - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 6 0 0
    - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 8 0 0
    Diğer Alacaklar 543.645 508.554
    - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 523.578 488.564
    - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 20.067 19.990
    Türev Araçlar 46 0 0
    Stoklar 10 25.830 51.250
    Canlı Varlıklar 11 0 0
    Peşin Ödenmiş Giderler 12 267.319 262.283
    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 40 9.987 7.433
    Diğer Dönen Varlıklar 29 106.693 89.921
    ARA TOPLAM 1.770.517 3.328.264
    Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
    DURAN VARLIKLAR 78.922.370 78.257.035
    Finansal Yatırımlar 4 71.596.170 70.861.566
    Ticari Alacaklar 0 0
    - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 0 0
    - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 0 0
    Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
    - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 6 0 0
    - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 8 0 0
    Diğer Alacaklar 0 0
    - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 0 0
    - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 0 0
    Türev Araçlar 46 0 0
    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 4 0 0
    Canlı Varlıklar 11 0 0
    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 0 0
    Maddi Duran Varlıklar 14 6.648.339 6.663.557
    Maddi Olmayan Duran Varlıklar 616.981 676.164
    - Şerefiye 18 0 0
    - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 616.981 676.164
    Peşin Ödenmiş Giderler 12 0 0
    Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 60.880 55.748
    Diğer Duran Varlıklar 29 0 0
    TOPLAM VARLIKLAR 80.692.887 81.585.299
    K A Y N A K L A R
    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.269.674 9.551.544
    Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 167.290 162.989
    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 0 0
    Diğer Finansal Yükümlülükler 47 0 0
    Ticari Borçlar 6.797.273 8.638.178
    - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 5.932.514 7.777.908
    - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 864.759 860.270
    Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
    - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 6 0 0
    - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 8 0 0
    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27 54.254 54.326
    Diğer Borçlar 181.644 6.693
    - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 0
    - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 181.644 6.693
    Türev Araçlar 46 0 0
    Devlet Teşvik ve Yardımları 23 0 0
    Ertelenmiş Gelirler 12 0 0
    Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 0 0
    Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0
    - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27 0 0
    - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 0 0
    Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 69.213 689.358
    ARA TOPLAM 7.269.674 9.551.544
    Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 39 0 0
    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 677.864 787.130
    Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 435.650 537.763
    Diğer Finansal Yükümlülükler 47 0 0
    Ticari Borçlar 0 0
    - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 0 0
    - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 0 0
    Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
    - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 6 0 0
    - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 8 0 0
    Diğer Borçlar 0 0
    - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 0 0
    - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 0 0
    Türev Araçlar 46 0 0
    Devlet Teşvik ve Yardımları 23 0 0
    Ertelenmiş Gelirler 12 0 0
    Uzun Vadeli Karşılıklar 222.163 224.934
    - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 222.163 224.934
    - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 25 0 0
    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 40 0 0
    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 20.051 24.433
    Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 29 0 0
    Ö Z K A Y N A K L A R 72.745.349 71.246.625
    ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 72.745.349 71.246.625
    Ödenmiş Sermaye 30 49.992.100 49.992.100
    Sermaye Düzeltme Farkları 30 6.517.309 6.517.309
    Geri Alınmış Paylar (-) 30 0 0
    Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 30 0 0
    Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30 22.724 22.724
    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.273 -8.273
    - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30 0 0
    - Diğer Kazanç/Kayıplar 30 -8.273 -8.273
    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0
    - Yabancı Para Çevirim Farkları 30 0 0
    - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 30 0 0
    - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 30 0 0
    - Diğer Kazanç/Kayıplar 30 0 0
    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 653 653
    Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30 14.722.112 -3.441.640
    Net Dönem Karı/Zararı 41 1.498.724 18.163.753
    KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 30 0 0
    TOPLAM KAYNAKLAR 80.692.887 81.585.299
    memlüklü

    Yorum Yap


    • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

     Escort teknoloji'nin 2014/6 aylik konsolide net kari 1.498.724 tl (2013/6 aylik: -713.887 tl)


     -matriks-


     Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti..

     Yorum Yap


     • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

      escom hisse günlük grafik[/IMG]
      "Düştüğünde yanında olan değil, kalkman için elini uzatan dosttur."

      Yorum Yap


      • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

       ESCOM HAFTALIK

       Ben bunu bilir bunu soylerim osmanın ipinle inmen sakın ha kuyuya !!!
       Bir hatam var ise lütfen bunu benimle paylaşınız
       Gördüğünüz ve hoşnut olduğunuz bir durum yahut paylaşım var ise lütfen bunun için sadece teşekkür butonunu kullanınız

       “Bizim için hiç uyumamak, daima müteyakkız bulunmak farz-ı ayn olmuştur”
       "Ve ma tevfîkî illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb"
       www.borsaokul.com

       Yorum Yap


       • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

        Kap : Escort teknoloji yatirim a.s. / escom [escom] genel kurul kararlari tescili 27.08.2014 17:46:49
        bu haberin kap 'in sitesindeki orjinal hali ve ekli dosyalarini gorebilmek icin asagidaki link'i tiklayiniz!
        Kamuyu Aydınlatma Platformu


        kap : Escort teknoloji yatirim a.s. / escom [escom] genel kurul kararlari tescili 27.08.2014 17:46:49


        genel kurul kararlari tescili
        ---------------------------------------------------------------------------------------------        adres atakan sokak no:14 mecidiyekoy
        telefon 212 - 3406001
        faks 212 - 2138241
        yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler birimi telefon 212 - 3406001
        yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler birimi faks 212 - 2138241
        yapilan aciklama guncelleme mi? Hayir
        yapilan aciklama ertelenmis bir aciklama mi? Hayir
        ozet bilgi genel kurul tescil bildirimi
        ---------------------------------------------------------------------------------------------        genel kurul turu olagan
        tarihi ve saati 13.08.2014 11:00
        tescil tarihi 25.08.2014
        ---------------------------------------------------------------------------------------------


        Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti..

        Yorum Yap


        • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

         ESCOM Haftalık

         Ben bunu bilir bunu soylerim osmanın ipinle inmen sakın ha kuyuya !!!
         Bir hatam var ise lütfen bunu benimle paylaşınız
         Gördüğünüz ve hoşnut olduğunuz bir durum yahut paylaşım var ise lütfen bunun için sadece teşekkür butonunu kullanınız

         “Bizim için hiç uyumamak, daima müteyakkız bulunmak farz-ı ayn olmuştur”
         "Ve ma tevfîkî illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb"
         www.borsaokul.com

         Yorum Yap


         • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

          Aslı shade826 tarafından gönderilmiş Mesajı göster
          ESCOM Haftalık

          arkadaşım birde yorum eklesen ordaki, ortalamalar kaç gunluk mesela yani yardımcımı olmak istiyorsun ne iş anlamadım alınırmı uzakmı duralım ne diosun...

          Yorum Yap


          • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

           Escom hisse yorumu
           Hisse düşen kanalda hareket ediyor. Yükselen trend ile takip edilebilir. Ancak şu anki görünüm yön aşağı gibi duruyor.
           Escom hissesi haftalık tl. grafik
           Yorumlarım yatırım danışmanlığı kapsamında değil, kişisel görüşüme dayanmaktadır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bu yorumlara dayanarak yatırım kararı vermeniz beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle uğrayacağınız zararlar beni bağlamaz.

           Yorum Yap


           • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

            uzun vadelik bakayım


            escom -HAFTALIK

            zamanında bir operasyon yaşamış görüntüsünde.o yüzden buna yorum da yapmaz zor.

            bu hisseye haftalıkta 2 şekilde bakabilirsiniz.

            birincisi operasyonu baz alarak
            ikincisi operasyonu baz almayarak.

            birincisine göre düşen kanal içinde trend diplerinden günlükdeki trend ile yükseliş hareketi takip edilebilir.
            buna göre 0,86 stoplu 200günlüklerin(0,97) üzerine atıp üzerinde kalıcı olması ile takip edilebilir.

            İKİNCİSİ ise operasyonu olmamış varsayarsak hisse öncesinde yaşadığı yükseliş hareketine paraleller görünümü

            buna göre de görünümü

            haftalıkta 77 - 1,13 arasındaki kanal içerisinde hareket ediyor

            tavsiye yoktur

            sadece kişisel bakış açımdır

            Tüm yorumlarımda yatırım tavsiyesi kesinlikle yoktur.
            _______________
            Tüm derdi DÜNYA olan kişinin;
            DÜNYA kadar derdi olur.

            _______________

            twitter : @gezenhisse

            Yorum Yap


            • Cevap: Vob analiz

             Aslı byrm tarafından gönderilmiş
             mrb gezen escom için çizgilerin ne diyor bakarmısın........


             uzun vadelik bakayım


             escom -HAFTALIK

             zamanında bir operasyon yaşamış görüntüsünde.o yüzden buna yorum da yapmaz zor.

             bu hisseye haftalıkta 2 şekilde bakabilirsiniz.

             birincisi operasyonu baz alarak
             ikincisi operasyonu baz almayarak.

             birincisine göre düşen kanal içinde trend diplerinden günlükdeki trend ile yükseliş hareketi takip edilebilir.
             buna göre 0,86 stoplu 200günlüklerin(0,97) üzerine atıp üzerinde kalıcı olması ile takip edilebilir.

             İKİNCİSİ ise operasyonu olmamış varsayarsak hisse öncesinde yaşadığı yükseliş hareketine paraleller görünümü

             buna göre de görünümü

             haftalıkta 77 - 1,13 arasındaki kanal içerisinde hareket ediyor

             tavsiye yoktur

             sadece kişisel bakış açımdır

             Tüm yorumlarımda yatırım tavsiyesi kesinlikle yoktur.
             _______________
             Tüm derdi DÜNYA olan kişinin;
             DÜNYA kadar derdi olur.

             _______________

             twitter : @gezenhisse

             Yorum Yap


             • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

              BİLGİ, FARK YARATIR...

              https://twitter.com/D__ERHAN

              Yorum Yap


              • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

               yaptığım paylaşım ve yorumlar kendi görüşlerimdir.Al-Sat tavsiyesi içermez zarar edebilirsiniz.(Twitter @bayram3932)

               Yorum Yap


               • Cevap: ESCOM Escort Computer hisse yorum haber analiz

                BİLGİ, FARK YARATIR...

                https://twitter.com/D__ERHAN

                Yorum Yap

                Neler Oluyor

                Çöküş

                Şu anda 1 çevrimiçi kullanıcı var. bunlardan 0 üye 1 ziyaretçidir.

                Şimdiye kadar aynı anda 36,579 kullanıcı 09-12-2021 tarihinde saat 16:11 içinde çevrimiçi oldu.

                Hazırlanıyor...
                X